Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Hem
 2. Vårdnadstvist

Vårdnadstvist

 • Vem avgör egentligen vad som är barnets bästa? 
 • Har föräldrarna rätt att träffa barnet lika mycket?
 • Får barnet själv välja var det ska bo?
 • Behöver vi ta hjälp trots att vi är överens?

Vi vet att frågorna är många och att din situation är jobbig. Vi förstår att du gärna vill prata med en jurist nu på direkten kring din situation. Vi på Verahill brinner för att skapa långsiktigt hållbara lösningar, alltid med barnets bästa i första rummet.


Vad kostar det?  

 • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2022 är 1802,50 kr per timme inklusive moms.
 • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Vårdnad, boende och umgänge – vi hjälper dig för barnets bästa!  

I våra vårdnads-, boende- och umgängesärenden är det viktigt för oss på Verahill att barnets bästa alltid sätts i första rummet. I första hand försöker vi hjälpa föräldrarna att komma överens då vi ser att barnets bästa i många fall sammanfaller med föräldrarnas överenskommelse. Men inte alltid. Det finns tillfällen där en tvist eller process i domstol är nödvändig, för barnets bästa. I regel är det alltid bäst att företrädas av ett kunnigt juridiskt ombud för att du ska kunna få det bästa stödet under processen.

Vi på Verahill hjälper dig i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge samt underhåll, hos oss kan du få stöd och juridisk rådgivning kring sådana frågor. Vi hjälper dig som står inför en separation, är mitt i en separation eller har genomgått en separation. Vi på Verahill erbjuder ett personligt engagemang där barnets bästa står i fokus.

Möt Helena Kumblad och Viktor Löfgren som tillsammans leder Verahills processteam

Helena Kumblad

Helena har en bakgrund som allmänpraktiserande advokat med mångårig erfarenhet inom allt från brottmål till fastighetsrätt, men med specialinriktning mot familjerätt och särskilt barnrätt.

“Det är oerhört inspirerande att få leda ett processteam med barnets bästa i fokus på en modern och nytänkande juristbyrå som Verahill. Vi på Verahill söker i första hand samförståndslösningar mellan föräldrarna, något som gör oss rätt unika i branschen.”

 

Helena har också arbetat som specialist på Västerås stad inom tvångsmål, med tyngdpunkten på ärenden som gäller lagen om vård av unga (LVU) där Helena även ansvarat för utbildning och handledning av stadens socialsekreterare och politiker inom området. Helena har med andra ord stor erfarenhet att alltid sätta barnets bästa i första rummet.

"Mina ledord är kompetens, professionalitet och engagemang genom hela ärendets gång. Jag brinner för att arbeta mot långsiktigt hållbara lösningar för barnets bästa också i de tvister och processer vi driver.”

 

Kontakta Helena Kumblad

Viktor Löfgren

Viktor har under flera år arbetat med olika typer av domstolsprocesser på advokatbyrå och juristbyrå och har företrätt klienter i tvistemål och familjemål.
Han har också erfarenhet av att vara offentligt biträde i tvångsmål och även ställföreträdare för barn i sådana mål.

"Barn är egna individer som dessvärre lätt kan hamna i skymundan i de vuxnas konflikter. I mitt arbete ser jag alltid till barnets bästa."

Att driva processer med barnets bästa i fokus kräver att man för processen på ett lösningsfokuserat sätt. Målet är att så långt det är möjligt förebygga konflikter.

"Professionalism och erfarenhet om familjemål och barnets särskilda roll underlättar. Det gör att vi i de processer vi driver kan företräda klientens intressen på ett tydligt sätt. "

Kontakta Viktor

Vem avgör vad som är bäst för mitt barn? Jag eller domstolen?

I en separation ska alltid barnets bästa stå i fokus. I många fall sammanfaller föräldrarnas överenskommelse med barnets bästa, men inte alltid.

Det finns tillfällen där en tvist eller process i domstol är nödvändig, för barnets bästa.

Här lyfter vi fyra exempel på när du som förälder ska prata en jurist för att överväga en domstolsprocess, för barnets bästa!

Vad är det för skillnad på vårdnad, boende och umgänge?

Vårdnad 

Den som har vårdnaden om ett barn har både rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet, till exempel gällande val av förskola, skolasjukvård eller pass. Vårdnaden om ett barn kan vara gemensam eller ensam.  Vid gemensam vårdnad delar föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som har rätt att fatta alla beslut rörande barnet.   

Boende 

Barns boende är en fråga som uppkommer i samband med att föräldrar separerar. Barnet kan ha sitt huvudsakliga boende hos en förälder eller så kan det ha ett växelvis boende med sitt boende lika mycket hos båda föräldrarna, till exempel varannan vecka. Om barnet har sitt huvudsakliga boende hos den ena föräldern har barnet som huvudregel rätt till så kallat umgänge med den andre föräldern, till exempel varannan helg.   

Varannan Vecka

Oavsett hur vardagen kan komma att se ut finns sätt att underlätta den. I Varannan Vecka-appen kan man enkelt hantera kalas, läxor, träningar m m. Där finns även annan bra information och tips för den som är i, eller står inför, en separation. Så här fungerar Varannan Veckas app!

 

Umgänge

Umgänge mellan barn och förälder ska ske utifrån ifrån barns behov av sina föräldrar. Om en förälder har ensam vårdnad innebär det inte att den föräldern har rätt att vägra barnet umgänge med sin andre förälder. Huvudregeln är att barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. I de fall föräldrar inte kan komma överens om umgängets omfattning kan en domstol avgöra saken.

Att frånta en förälder umgängesrätt kan ske i vissa fall, men det är relativt ovanligt. Exempel på tillfällen då det kan förekomma är om den ena föräldern har varit våldsam mot barnet, begått sexuella övergrepp, har en allvarlig psykisk störning eller har ett missbruk av beroendeframkallande medel. Om det behövs kan socialtjänsten stötta med ett så kallat umgängesstöd, vilket innebär att umgänget sker i närvaro av en ytterligare person.   

Kan föräldrarna inte enas om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut för barnet, kan en domstol avgöra frågan. Vanligtvis inleds en vårdnadsprocess via samarbetssamtal hos familjerättssekreterare eller genom uppsökande av juridiska ombud.  

Var vänder jag mig med mina frågor?

Vi på Verahill har stor erfarenhet av den här typen av frågor och kan hjälpa dig att hitta en lösning.

Samarbetssamtal

Alla kommuner erbjuder så kallade samarbetssamtal med familjerättssekreterare, i syfte att försöka få till ett samarbete mellan föräldrarna i frågor som rör barnet. Vi på Verahill Familjejuridik kan hjälpa dig både innan och efter ett sådant samtal. När du får hjälp av oss innebär det inte att ärendet kommer bli en domstolstvist, men om det går så långt företräder vi dig självklart även i domstolen.

Kostnadsfri hjälp

Vi vet att frågor kring vårdnaden om barn, deras boende och underhåll är många och kan många gånger kännas tunga att ta tag i. Vi förstår att du gärna vill prata med en jurist nu på direkten kring din situation. Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra jurister!

Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2022 är 1802,50 kr per timme inklusive moms. Du har möjlighet att få hjälp med ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

En smidigare vardag med appen Varannan Vecka

Enligt Barnkonventionen har barn rätt att älska och träffa båda sina föräldrar och alla beslut om barnen ska tas utifrån vad som blir bäst för dem.
Varannan Vecka är en tjänst för både föräldrar och barn. Den underlättar samarbetet och minskar konflikter mellan föräldrar i separation, men ger också vägledning och stöd för barnet. Så här fungerar Varannan Veckas app!

Ladda ner appen här!

Vanliga frågor

 • Barnets bästa ska alltid gå först, undvik att drivas av hämnd eller annat i er vuxenrelation
 • Ta hjälp tidigt för att om möjligt minska risken för en tvist
 • Nyttja vår 20 minuter gratis rådgivning kring din egen situation
 • Vid våld eller missbruk där ditt barn far illa ska ärendet alltid till domstol
 • Undersök om det ingår rättsskydd i din hemförsäkring
Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om vårdnad hos oss på Verahill som sedan skickas till socialnämnden för godkännande.Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för en rådgivning där vi går igenom förutsättningarna i just ert fall. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Vid gemensam vårdnad delar föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som har rätt att fatta alla beslut rörande barnet. Blir vårdnadsfrågan om barnet en tvist i domstol får rätten inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.
Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för att få vidare hjälp i frågan. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Om ditt barn bor hos dig på heltid kan du kräva att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag för barnet. Underhållsbidrag ska betalas varje månad och bestäms utifrån en beräkning av barnets behov och respektive förälders ekonomiska situation. Om den andre föräldern inte går med på att betala underhållsbidrag finns det olika sätt att gå vidare. Boka gärna in en tid hos oss så hjälper vi dig med tillvägagångsätt och beräkningar utifrån just er situation.

Ditt barn får bestämma var det ska bo när det är 18 år. Den förälder som barnet vill bo hos ska vara enig i beslutet. Barnets åsikter kan beaktas även tidigare och ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Är ni överens om att en av er ska ha ensam vårdnad fyller ni i vad som ska gälla på blanketten “Ansökan om äktenskapsskillnad.” Där finns även möjlighet att fylla i om ni vill ha så gemensam vårdnad. Om ni är överens men inte är i en pågående äktenskapsskillnad kan ni kontakta en jurist eller familjerätten för att upprätta ett vårdnadsavtal.

Vi brukar föreslå att man laddar ner appen Varannan Vecka. Där kan man planera in allt som ska ske runt barnet, göra checklistor för aktiviteter eller kalas och även dela detta med t ex en närstående eller annan person som ibland hjälper till i vardagen.

I en vårdnadstvist försöker tingsrätten hjälpa föräldrar som är oeniga att komma överens om framförallt vårdnad, boende och umgänge. Om man inte når fram till en gemensam lösning kan domstolen bestämma vad som blir bäst för barnet.

Det är alltid barnets bästa som är i fokus och barnet mår oftast bäst av att ha kontakt med båda föräldrarna och något som domstolen fäster särskild vikt vid. Stor vikt läggs även vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. I alla lägen är det bra att ta tag i en konflikt tidigt istället för att hoppas att allt ordnar sig längre fram. Det är viktigt att visa att man är engagerad i barnets framtid. Om rätten anser att det mellan föräldrarna finns olösta konflikter som gör samarbetet kring barnen dåligt, så slutar ofta tvisten med att den ena föräldern får ensam vårdnad.

Vårdnadstvisten avgörs i tingsrätten och är man missnöjd har man rätt att överklaga domen i hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelats. 

För att få överklaga domen i hovrätten behövs ett prövningstillstånd, dvs att hovrätten först tar ställning till om målet kan tas vidare till hovrätten eller inte. Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen där man också behöver prövningstillstånd för att få sitt mål prövat.

Du har rätt att föra din egen talan, men det finns saker du bör tänka igenom innan du fattar ditt beslut. Även om du vill ditt barns bästa kan det t ex vara svårt att behålla lugnet i en stressig och ovan situation med många känslor. Har din motpart en jurist blir balansen kanske ännu svårare. Därför är det klokt med ett ombud som kan hjälpa dig att lyfta blicken, se det breda perspektivet och guida dig i processen. Ombudet för din talan med erfarenhet och rätt argument när du själv kanske inte hittar ord eller ork.

För att växelvis boende ska fungera är det viktigt med viss närhet till skola, vänner och aktiviteter.

Vid gemensam vårdnad krävs ett samtycke från båda föräldrarna kring var barnet ska bo och båda ska alltså samtycka till en eventuell flytt. Kan man inte enas i frågan får ena föräldern inte flytta med barnet utan “rådande förhållanden ska bestå”.

När ditt barn blir lite äldre kan barnets egna vilja vara en del av lösningen, det växelvisa boendet kanske inte längre innebär “varannan vecka” utan varje vecka hos den ena föräldern och varje helg hos den andra. Då kommer ditt barn kunna påverka närheten efter vad som är bäst just då.

Att anlita en jurist tidigt i processen kan bringa ordning på dina tankar och lotsa dig vidare i processen. På Verahill får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning på telefon kring din egen situation. Vill du gå vidare har vi en löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan (2021: 1.781 kr per timme inklusive moms). I din hemförsäkring finns ofta ett rättsskydd som ger dig möjlighet att få hjälp för ombudskostnader. Du kan också ha rätt till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Att hamna i en tvist är ofta ovant och skrämmande. Extra svårt blir det när det handlar om det egna barnet. Att anlita en jurist tidigt i processen kan bringa ordning på dina tankar och lotsa dig vidare i processen. På Verahill får du tjugo minuters kostnadsfri rådgivning på telefon kring just din egen situation. Vill du gå vidare har vi en löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan.

För de flesta finns ekonomiskt stöd i egna hemförsäkringen - ett rättsskydd som ger dig möjlighet att få hjälp för ombudskostnader. Du kan också ha rätt till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Om ni inte är överens är svaret att det beror på, men huvudregeln är att du inte bör ta saken i egna händer och flytta ändå. Vi rekommenderar att du bokar ett möte där vi gör en individuell bedömning utifrån omständigheterna i just ditt fall.
Ett bra sätt är att genomföra så kallade samarbetssamtal via familjerätten i den kommun barnet är bosatt i. Där får föräldrar kostnadsfri hjälp kring att försöka hitta ett fungerande samarbete i frågor som rör barnet. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att boka ett möte med oss på Verahill för rådgivning.
Utgångspunkten är att ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med och att båda föräldrarna gemensamt ansvarar för att det kommer till stånd. Är du och den andre föräldern överens om umgänget kan ni bestämma hur det ska ändras. Är umgänget redan reglerat i ett avtal eller i en dom från domstol gäller det fram till ni har ett nytt avtal eller dom. Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för att få vidare hjälp i frågan. Vi arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus. Vi försöker i första hand hitta en överenskommelse mellan parterna kring frågan. Går det inte att komma överens hjälper vi dig att föra ärendet vidare i domstol.

Att ha vårdnad innebär att ha det rättsliga ansvaret för barnet. De två olika formerna för vårdnad är ensam vårdnad och gemensam vårdnad (ofta kallad delad vårdnad).

Utgångspunkten är gemensam vårdnad. Om föräldrarna inte kan enas om t ex boende eller annat kan domstolen och vi jurister vara till hjälp för att fatta rätt beslut.

Om du anser att den andra föräldern inte är lämplig att fortsätta ha vårdnaden om ditt barn, kan du ansöka om ensam vårdnad. För barnets bästa är det alltid bra att reagera vid psykiska problem eller missbruk. Sådana problem behöver inte alltid innebära att du tillerkänns ensam vårdnad men bör föranleda en kontakt med en jurist.

För att få igenom vårdnadstvisten måste du kunna bevisa att det bästa för barnet är att du har ensam vårdnad, enligt lagen om umgängesrätt. 

Anlitar du en jurist kan han eller hon lotsa dig vidare i processen. Vi på Verahill erbjuder alltid tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Vill du gå vidare arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan (2021: 1.781 kr per timme inklusive moms). I din hemförsäkring finns ofta ett rättsskydd som ger dig möjlighet att få hjälp för ombudskostnader. Du kan också ha rätt till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

När domen har förkunnats av domstolen blir den en offentlig handling och kan begäras ut från den tingsrätt där målet avgjorts. För att få tillgång till dokumentet behöver man något som kan identifiera fallet, ex målnummer eller någon av parternas personnummer.

Ett undantag är om domen har belagts med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

De flesta föräldrar vill sina barns bästa och jobbar hårt för att komma överens.

Vår erfarenhet är dock att man många gånger inte är överens om samma saker. 

Då är det för barnets bästa att direkt ta hjälp. Att tidigt kontakta en jurist kan förhindra en konflikt. Är man redan på väg in i en tvist bör man försöka lägga sina egna önskemål åt sidan och tänka helt på barnets bästa. En jurist kan lotsa rätt i situationen och det är skönt med stöd från någon med erfarenhet från liknande situationer och som har en distans till konflikten.

Du behöver inte anlita en advokat, det går lika bra med en jurist som ombud. Enligt svensk lag har du också rätt att själv föra din talan i ett tvistemål. Att föra sin egen talan på ett objektivt sätt kan dock vara svårt när känslorna svallar och väljer motparten att ha en jurist blir balansen kanske ännu svårare. Därför är det klokt med ett ombud som kan se det breda perspektivet och guida dig i processen utifrån erfarenhet och kunskap.

Alla tvister ser olika ut men normalt kan en process innehålla följande kostnader:

 • En inledande konsultation med ditt ombud
 • Tiden som ombudet lägger ner före en eventuell stämning
 • Stämningsansökan
 • Konsultation innan muntliga förberedelsen
 • Konsultation innan huvudförhandlingen
 • Att domen verkställs

Normalt står varje part står för sina egna rättegångskostnader. Man betalar alltså sina egna omkostnader (t ex ansökningskostnader hos tingsrätten, ombudskostnader och eventuell experthjälp) men inte motpartens. Detta gäller oavsett utgången, d v s “vem som vinner”.

Det finns ett undantag från regeln som innebär att ena parten helt eller delvis ska ersätta den andra om det finns särskilda skäl, t ex vid onödig rättegång eller vårdslöst processande.

Onödig rättegång kan vara om en part väcker talan om vårdnaden upprepade gånger och nära en nyss avslutad rättegång. Tingsrätten kan då anse att det inte finns något avgörande nytt som ger skäl för en ny rättegång. 

Vårdslöst processande kallas det t ex om ena parten förhalar målet genom att t ex utebli från rätten eller på annat sätt skapat merkostnader för den andra parten.

I de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar ingår ett rättsskydd vilket innebär att din försäkring kan täcka en del av dina kostnader för ombud och rättegångskostnader - ofta upp till 75-80% till ett visst maxbelopp. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen så det är viktigt att du stämmer av vad som gäller just för din försäkring. 

 

Ett exempel:

Anta att kostnaden för en vårdnadsprocess är ca 140.000. Av dessa skulle du då betala ca 20% d v s 28.000 ur egen ficka och resten får du via rättsskyddet i din försäkring.


Verahill erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Efter det arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan som för år 2022 är 1802,50 kr per timme inklusive moms. Utöver rättsskyddet i din hemförsäkring finns i vissa fall även möjlighet till statlig rättshjälp. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Verahill erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2022 är 1802,50 kr per timme inklusive moms. Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

I de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar ingår ett rättsskydd vilket innebär att din försäkring kan täcka en del av dina kostnader för ombud och rättegångskostnader - ofta upp till 75-80% till ett visst maxbelopp. 

Har man ingen hemförsäkring/rättsskydd finns i vissa fall en möjlighet till statlig rättshjälp. Verahill erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon och kan hjälpa dig att undersöka möjligheten för statlig rättshjälp i just ditt fall.

Om du inte har en hemförsäkring som innehåller rättsskydd kan du ansöka om rättshjälp, d v s ekonomisk hjälp av staten för att betala dina advokat-/juristkostnader. 

För att beviljas rättshjälp krävs att:

 • Du inte har en hemförsäkring som omfattas av en rättsskyddsförsäkring.
 • Du ska ha fått juridisk rådgivning minst en timme innan du söker rättshjälp. 

Det ska vara ett möte med en jurist där du går igenom din situation och behovet av rättshjälp. Kostnaden för detta står du själv för.

 • Du är en fysisk person med ett ekonomiskt underlag (lön, räntebetalningar och andra inkomster) under 260 000 kr per år.
 • Du har ett behov av ett juridiskt biträde/jurist/ombud utöver den timme rådgivning du redan haft, samt att det inte är aktuellt med en offentlig försvarare eller likvärdigt.
 • Att det är rimligt att staten ska bidra till kostnaderna. Detta bedöms genom att man tittar på ärendets art och betydelse, tvistemålets värde samt övriga omständigheter.

Får du rättshjälp och vinner målet blir din motpart ersättningsskyldig gentemot staten.

Förlorar du målet kan du bli skyldig att ersätta din motparts rättegångskostnader.

 

Domstolen försöker alltid utröna vad som är det bästa för barnet. Därför tar man hänsyn till var barnet bott hittills och vilken omställning det skulle innebära för barnet att ryckas upp ur den invanda miljön för att flytta till den andra föräldern. Vid en viss ålder och mognad lyssnar man även till barnets önskan.

Du har alltid rätt att föra din egen talan, men vårt råd är att tala med en jurist innan du fattar ditt beslut.  Även om du vill ditt barns bästa kan det vara svårt att behålla lugnet i en situation där känslor lever parallellt med en process som både kan vara svår att överblicka, hinna med och förstå. Har din motpart en jurist blir balansen kanske ännu svårare. Därför är det klokt med ett ombud som kan hjälpa dig att lyfta blicken, se det breda perspektivet och guida dig i processen. Ett ombud har erfarenhet och kan föra din talan med rätt argument.

Vid en tvist ska barnets bästa alltid vara i fokus. Därför är kunskapen kring vårdnadstvister mer värd än en titel. En erfaren jurist är en bra första kontakt och på Verahill får du 20 minuter kostnadsfri rådgivning kring just din situation. Det kan vara en bra början oavsett hur du vill gå vidare.

Du har också alltid rätt att föra din egen talan, men vårt råd är att tala med en jurist innan du fattar ditt beslut. När man vill sitt barns bästa kan det vara svårt att behålla lugnet samtidigt som känslorna svallar. En vårdnadstvist kan också vara svår att överblicka och förstå.

Ett ombud hjälper dig att se det breda perspektivet och guidar dig i processen. Vid din sida har du en person med erfarenhet som kan föra din talan med rätt argument.